aboutPrzetargiofertaContactFor Partners
PL     EN     RU     DE

Przedsiębiorstwo TIM
Ul. Olgierda 14
81-534 Gdynia
Gdynia, 12.01.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację budowy hali produkcyjnej z częścią magazynową zlokalizowanej na działce nr 16/12 w Miszewie 9c, 80-297 Banino, gmina Żukowo


1. ZAMAWIAJĄCY:


Przedsiębiorstwo TIM
Ul. Olgierda 14
81-534 Gdynia
Tel/fax: 0586722707
EDG 0000010218
REGON 002880488
NIP 5860210900
Strona internetowa: www.tartak-tim.pl
Wszelkie pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do Zamawiającego drogą mailową na adres: tartaktim@gmail.com.
Osoba do kontaktu: Tadeusz Tkacz, tel. 604 424 814. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jako temat wiadomości proszę wpisywać: Postępowanie przetargowe: „Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią magazynową, Przedsiębiorstwo TIM”. Odpowiedzi na pytania zostaną przesłane do wszystkich oferentów drogą elektroniczną.


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Przedsiębiorstwo TIM z siedzibą w Gdyni (Zamawiający) realizuje projekt pod nazwą „Rozbudowa tartaku TIM o nowa siedzibę w Miszewie oraz park maszynowy dla nowych produktów i usług”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Piorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MSP Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Podddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. W związku z trwającymi pracami w ramach projektu Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na  realizację budowy hali produkcyjnej wraz z częścią magazynową, o pow. ok. 750 m2 w miejscowości Miszewo 9c, 80-297 Banino, gmina Żukowo na działce nr 16/12. Zamawiający posiada odpowiednią decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mapę do celów projektowych niezbędną do wykonania projektu budowlanego. Wybrany Wykonawca wybuduje halę produkcyjną wraz z częścią magazynową wg własnego projektu budowlanego, który zostanie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają opracowania projektowe, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
Decyzja o warunkach zabudowy nr B/MK/7331/547/09 z dnia 04.09.2009 wydana przez Burmistrza Gminy Żukowo,
Plan zagospodarowania terenu – działka 16/12 Miszewo,
Dokumentacja geotechniczna działki nr 16/12,
Postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 02.06.2009 wydana przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.


Zakres prac i robót budowlanych do realizacji budowy hali produkcyjnej wraz z częścią magazynową:
1) Wykonanie projektu budowlanego konstrukcji i posadowienia hali z minimalnym węzłem sanitarnym dla zatrudnionych w części A maksymalnie 4 osób oraz z uwzględnieniem obciążeń technologicznych do wydania pozwolenia na budowę. Hala o powierzchni nie mniejszej niż 750 m2 lub najbliższą typową. Wymiary obiektu ok.: długość 40 m x szerokość 20 m x wysokość 4,5 m (wewnętrzna). Węzeł sanitarny usytuowany w rogu północno-wschodnim. Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia części A po obu stronach. Hala musi posiadać klasę odporności pożarowej zgodną z obowiązującymi przepisami: część A stanowi hala obróbki drewna, część B stanowi magazyn tarcicy do składowania ok. 120 m3 tarcicy.

Należy uwzględnić obciążania:
Przegroda lekka nieizolowana dzieląca halę na część A produkcyjną i część B magazynową w stosunku powierzchni procentowo ok. 51/49, demontowalna,
Oświetlenie części A i B zgodnie z normami,
Instalacja odciągowa trocin w części A,
Ściany zewnętrzne i dach muszą posiadać zgodne z przepisami współczynniki przenikania ciepła i tłumienia hałasu.
Podstawą pozwolenia na budowę będzie projekt budowlany wykonany przez projektanta z uprawnieniami reprezentującego Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym.

2) Stan zerowy
a. geodezyjne wytyczenie ław fundamentowych,
b. wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe,
c. wykonanie ław, stóp fundamentowych i podwalin na wysokość min. 20 cm powyżej posadzki, a min. 50 cm powyżej terenu,
d. izolacja przeciw wilgoci ław, stóp i podwalin fundamentu oraz zabezpieczenie styropianem EPS100 gr. 5 cm, zewnętrzna strona obrobiona siatką PCV i klejem,
e. ułożenie rury drenażowej na podsypce żwirowej wokół hali, wypełnienie żwirem, chudym betonem, zagęszczenie i wykonanie opaski o szer. ok. 0,7 m z płytek lub kostek betonowych,
f. f. przejścia dla instalacji elektrycznej, ppoż, monitoringu, wody, kanalizacji,

3) Stan surowy otwarty
a. Dostawa i montaż konstrukcji ścian i dachu zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe na gorąco odpowiadającej 275 g/m2.

4) Stan surowy zamknięty
a. Dostawa i montaż ścian zewnętrznych oraz dachu, izolowane poliuretanem, na dach blacha maksymalnie gruba dostępna w handlu,
b. Dostawa i montaż naświetlenia przy kalenicowego, poliwęglan gr. 16 mm, 5-komorowy o szer. 2 m x dł. 40 m na spadku południowym,
c. Dostawa i montaż okien dwuszybowych na ścianie frontowej i połowie ściany długiej południowej (wg szkicu),
d. Dostawa i montaż na ścianie frontowej części A bramy stalowej, ręcznie przesuwanej, dwuskrzydłowej, izolowanej o wym. 4 m x 4 m,
e. Dostawa i montaż na ścianie południowej na części B bramy stalowej, izolowanej o wym. 6,5 m x 4,0 m, jeden panel przeszklony, brama unoszona, sterowana elektrycznie,
f. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych izolowanych szt. 2 w części A i B,
g. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przy kalenicy.

5) Roboty wykończeniowe
a. Odwodnienie dachu (rynny i rury spustowe), studnie chłonne lub szczelne zbiorniki z obliczeniami wykonanymi przez uprawnione osoby,
b. Obróbka dachowa i ścienna,
c. Drabiny ppoż,
d. Wykonanie podłoża i posadzki przemysłowej dostosowanej do obciążeń 4t/m2 z izolacją przeciwwilgociową (folia polietylenowa x2),
z izolacją przeciwwilgociową (folia polietylenowa x2),
e. Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej z wyjściem z budynku,
f. Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia,
g. Zagospodarowanie terenu (opaska wokół podwalin fundamentów plus dwa wjazdy),
h. Pomiar powykonawczy hali przez Geodetę.

Odbiór budynku przez Zamawiającego nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z zapłatą ostatniej raty należności za wykonanie usługi w wysokości 10% ceny.


3. WARUNKI ZAMÓWIENIA


a) Termin realizacji zamówienia:
Wykonanie projektu budowlanego 4 tygodnie od podpisania umowy,
Budowa hali po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazania Wykonawcy placu budowy.
Zakończenie do uzgodnienia, jednak nie później niż IV kw. 2012r.
b) O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
c) Termin związania ofertą: 60 dni
d) Gwarancja: min. 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia
e) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty zgodnie z załączonym formularzem należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tartaktim@gmail.com lub za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Przedsiębiorstwo TIM, ul. Olgierda 14, 81-534 Gdynia lub na adres: Miszewo 9c, 80-297 Banino.
Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2012 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia oferty ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub pocztą kurierską.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 04.02.2012 r. w siedzibie Zamawiającego. Z otwarcia ofert zostanie spisany stosowny protokół.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej, składając oświadczenie, że:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia potwierdzone referencjami, w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od daty składania ofert do niniejszego postępowania, a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy – to w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował prace polegające na budowie hali produkcyjno-magazynowej;
posiadają potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b) b) Z udziału w postępowaniu wyklucza się następujących oferentów:
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.


5. PRZYGOTOWANIE OFERTY


a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
b) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale spięte, kolejno ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę/osoby/uprawione do występowania w imieniu Oferenta. Nie dotyczy to ofert przesłanych drogą elektroniczną.
c) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
wypełniony formularz ofertowy,
szczegółową specyfikację dostaw z podaniem ich parametrów i zakresem prac.
d) Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
e) Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją robót budowlanych: dostawy, materiały, robociznę i sprzęt do wykonania całej inwestycji.
f) Podane w ofercie ceny jednostkowe są niezmienne i będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy.
g) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
h) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
j) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
k) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
l) Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, o czym informuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
m) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy, Zamawiający ma prawo wezwać do ich złożenia i uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisami SIWS.
n) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę zawierającą braki formalne bez wzywania do uzupełnienia dokumentacji.
o) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej.
p) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego postępowania.
q) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwięcej punktów procentowych za kryterium oceny, jakim jest cena netto oferty.


6. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY


a) a) Oferent wybrany do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony pisemnie
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
b) Oferent wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa,
c) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.


7. ZAŁĄCZNIKI


a) Decyzja o warunkach zabudowy Załącznik nr 1
b) Plan zagospodarowania terenu Załącznik nr 2
c) Dokumentacja geotechniczna działki Załącznik nr 3
d) Szkic hali Załącznik nr 4
e) Postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia Załącznik nr 5
f) Wykaz zasilanych urządzeń elektrycznych Załącznik nr 6
g) Formularz ofertowy Załącznik nr 7

Z poważaniem, Tadeusz Tkacz

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7